Bravo Florence Lafalaise!!! Ou prezante nou yon bèl istwa danfans nan Katakata Kooow!!! Edisyon 2 Kreyòl Yo kontan chwazi l kòm youn nan istwa ki pi briye yo pou konkou 2020 an. N ap fè nou sonje konkou sila a ka gen plizyè gagnan. Si ou kwè ou gen yon bèl istwa, ou ka toujou prezante nou li. Dat final pou w remèt istwa a se 28 Oktòb 2020.